بله؛با خود شما هستم یگانه خدایم!

دلم میخواد روبروت وایسم؛

دستامو محکم مشت کنم، جوری که ناخنام فرو بره تو سینه ی دستم؛

چند دقیقه فقط جیغ بکشم؛ جیــــــــــغ!

بعد که از نفس افتادم

با چشمای پر بغض زل بزنم توی چشمات و بپرسم چرا با من چنین می کنی؟! چرا کج دار و مریز تا اینجا منو کشوندی؟

/ 0 نظر / 81 بازدید